Hawanin ang Maulap na Lungsod (Unclog Fog City)

Ilarawan ito sa isip: Taong 2024 na at nakababangon na ang ekonomiya ng San Francisco. Humupa na ang pandemya at mas maraming tao na ang sumusubok makapunta downtown para magtrabaho, mag-shopping, at makadalo sa mga pangkulturang pagtitipon. Bumalik na ang hindi pag-usad ng mga sasakyan at nakapirmi na sa trapiko ang mga bus.

Iniimbestiga na ng lokal na ahensiya para sa pamamahala ng trapiko, ang Awtoridad sa Transportasyon (Transportation Authority), kung paano makatutulong ang paniningil para sa pagmamaneho downtown sa panahong pinakamarami ang mga tao -- isang stratehiya na tinatawag na congestion pricing (pagsingil dahil sa kasikipan). Napanatili na ng ganitong taktika ang pag-usad ng trapiko sa mga lungsod na tulad ng London at Stockholm, at posibleng magdulot ito ng higit na kaligtasan, malinis ang hangin, at maisulong ang equity o katarungan sa pagkakapantay-pantay, sa San Francisco. Pero ano ang dapat maging hitsura ng polisiya? Ano ang dapat maging singil? May ilang grupo bang dapat makatanggap ng diskuwento o eksempsiyon o hindi pagkakasali? Saan dapat mapunta ang kita?

Matutulungan ba ninyo kaming mahawan ang Maulap na Lungsod, o sa Ingles, unclog Fog City? I-klik ang button na nasa ibaba para magdisenyo ng programa para sa congestion pricing na sarili ninyo. Magiging kuwalipakado ang sinumang lalahok na manalo ng isa sa sampung $100 Visa gift card.

Kung paano maglaro

Fee card

Mga Berdeng card para sa PAGSINGIL (FEE card): Pumili ng singil para sa sona kung saan ipatutupad ang congestion pricing sa mga oras na pinakamaraming tao o rush hour mula Lunes hanggang Biyernes. Walang singil para sa paglabas ng sona. Nakakakuha ng tokens ang mga card para sa pagsingil.

Discount card

Mga Asul na card para sa SUBSIDYO (SUBSIDY Card): Kasama sa bawat card ang diskuwento o eksempsiyon upang maprotektahan ang ilang pangkat ng mga nagbibiyahe. Pumili ng kahit ilang asul na card para sa subsidyo na gusto ninyo, pero binabayaran ng token ang bawat card.

Investment card

Mga Pulang card para sa PAMUMUHUNAN O INVESTMENT (INVESTMENT card): Kasama sa bawat card ang mga pagpapahusay sa transportasyon para mas madaling makapunta downtown nang walang kotse. Pumili ng kahit ilang pulang investment card na gusto ninyo, pero binabayaran ng token ang bawat card.

MAGSURI: Mayroon ba kayong sapat na token mula sa inyong card para sa SINGIL upang mabayaran ang inyong programa para sa congestion pricing? Kung hindi sapat, pumili ng mas mataas na card para sa SINGIL o magtanggal ng ilang card para sa SUBSIDYO o PAMUMUHUNAN.

Layunin ng larong ito na makakolekta ng opinyon ng komunidad para sa Pag-aaral ukol sa Congestion Pricing o Pagsingil sa Kasipikan sa Downtown (Downtown Congestion Pricing Study) ng Transportation Authority. Bisitahin ang aming website o panoorin ang bidyo na ito upang malaman pa ang tungkol dito.